Vastavusdeklaratsioon optiva 5

EÜ vastavusdeklaratsioon on tootja (või volitatud esindaja koostatud kirjalik deklaratsioon selle kohta, et tema toode on Euroopa Liidu reservatsioonidega kerge. See teave peab hõlmama ühte või ühte toodet, mis on nime või kauba koodi abil selgelt identifitseeritud või millel on oma unikaalne viide. Tootja peab toote suhtes analüüsima ja tegema muudatusi, mis sobivad direktiivide nõuete täitmiseks.

Enne vastavusdeklaratsiooni väljaandmist peavad tooted läbima vastavushindamismenetluse ning lisaks sellele peavad need tooted (kuna need tulenevad muudest eeskirjadest head sertifikaadid. Vastavushindamise protseduur lahendatakse konkreetsete toimingute järjestuste abil. Samad tõesti nimetatavad moodulid on tavaliselt väljendatud suurtähtedega. Selle järjestuse valiku soovib tootja, kes võib selle vastavalt meie arvamusele sobitada direktiiviga sisestatud andmetega ja tegeleda konkreetse tootega. Keerukate toodete puhul võib järjestus keskenduda ainult teatud elemendile (nt moodul A ja rohkemate detailide puhul on need keerulised protseduurid (nt elektrimõõturi edu korral võib tootja valida mooduleid B + D, B + F või H1 . Siis dokumenteeritakse tegevuste kasv ja viljad. Tootja väljastab CE-märgise materjalidele, mis moodustavad vastavusdeklaratsiooni. Suur vastavus tootja vastavusdeklaratsiooni väljaandmisega tuleneb asjaolust, et on võimalik, et toode, mille jaoks dokumendid on koostatud, vastab kõigile olulistele nõuetele ja on kasulik õigete eeskirjade kohaselt.EÜ vastavuskokkulepetes tuleb vastavalt järgmisele vormile lisada järgmised andmed (koos infrastruktuuriministri 11. augusti 2004. aasta õigusega ehitustoodete vastavuse deklareerimise viiside ja nende tähistamise viisiga: \ t1. Unikaalne tootetähis - number XXXX2. Tootja nimi ja aadress - vajaduse korral ka tema Euroopa volitatud esindaja3. Käesolev vastavusdeklaratsioon antakse välja tootja (või paigaldaja vastutusel.4. Mis on deklaratsiooni ese - tootetähis, mis võimaldab vajadusel rekonstrueerida selle ajalugu - lisada foto5. Eespool kirjeldatud deklaratsiooni teema on asjakohane ühenduse usaldusväärsete õigusaktidega (nimekiri.6. Viited spetsifikatsioonidele või viidetele ühtlustatud standarditele, millele deklaratsioon esitatakse7. Vajaduse korral esitatakse andmed, millel on teatatud väärtus, mis on sekkunud ja väljastanud sertifikaadi8. Muu lisateave, näiteks: kelle nimel nimi allkirjastati, väljaandmise kuupäev ja koht, ametikoht, nimi ja allkiri.Pärast vastavusdeklaratsiooni väljastamist saab toode CE-märgise. Selle märgistuse olemasolu toote pakendil näitab, et see vastab ELi direktiivide ootustele. Nad ütlevad tervise ja kosmosega seotud ülesandeid, kasutamise ohutust ja ka ohtusid, mida tootja peaks kõrvaldama. Kui toode on vastavushindamise objektiks ja tal ei ole vastavusdeklaratsiooni, ei saa seda Euroopa Liidus osta või kasutada. Tootja on Euroopa volitatud esindaja poolt varjatud lepingu või varjatud, kui see on väljaspool Euroopa Liitu tuntud asukoht.